Magazynowanie odpadów, optymalizacja kosztów energii oraz dokumentacja środowiskowa w świetle zmian

Wprowadzenie pakietu odpadowego oraz rosnące ceny energii elektrycznej wpływają na realizację obowiązków środowiskowych oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. W ich świetle jeszcze większe niż do tej pory znaczenie zyskała optymalizacja kosztów energii w firmie (w tym audyt energetyczny), znajomość nowelizacji ustawy o odpadach, jak i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Niezwykle ważne jest także właściwe sporządzenie dokumentacji środowiskowej.

Ustawa o odpadach a magazynowanie odpadów

Liczne pożary składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów skłoniły rząd do kompleksowych działań mających uporać się z niebezpiecznym problemem.  W związku z tym ustawa o odpadach oraz ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska zostały poddane nowelizacji.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów  został wydany na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy o odpadach. Zgodnie z założeniem projektu magazynowanie odpadów powinno być prowadzone w wydzielonej i przeznaczonej jedynie do tego celu instalacji  w danym obiekcie budowlanym bądź jego części, czy innym przeznaczonym do tego miejscu. Pomieszczenie, w których ma być prowadzone magazynowanie odpadów ma mieć wydzielone sektory lub boksy z trzema ścianami i utwardzonym podłożem. Odpady wrażliwe na ciepło, światło, powietrze oraz wodę muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Konieczna jest również odpowiednia rotacja, co oznacza, że w pierwszej kolejności do dalszego gospodarowania mają trafić odpady magazynowane najdłużej.

Bardzo dużym wyzwaniem okazuje się magazynowanie odpadów mających właściwości palne, czyli odpadów komunalnych wielkogabarytowych, selektywnie zebranego papieru, tektury, tworzyw sztucznych, tekstyliów, drewna oraz odpadów wielomateriałowych zawierających te produkty. Magazynowanie odpadów w tych wypadkach ma odbywać się miejscach będących pomieszczeniami, czyli np. w halach magazynowych. Te mają zapobiegać przedostawaniu się wody, dostępowi zwierząt, emisji odorów, pyleniu, a także rozsypywaniu się odpadów. W przypadku magazynowania odpadów wydzielających odór, pomieszczenie musi być wyposażone w wentylację oraz bramy szybkobieżne. Ministerstwo Środowiska określa te zmiany jako niezbędne, a ujednolicenie przepisów w tym obszarze ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa, zmniejszeniu liczby pożarów czy niekontrolowanych wycieków substancji.

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwie

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwie ma na celu zwiększenie oszczędności zarówno finansowych, jak i ekologicznych. Jest to proces wieloetapowy, który obejmuje zazwyczaj wstępną ocenę dotyczącą aktualnego stanu sieci energetycznej, analizę techniczno-energetyczną wiążącą się z pomiarem aktualnych parametrów i określenie realnych potrzeb energetycznych. Ostatni punkt, który obejmuje optymalizacja kosztów energii to właśnie wspomniany wyżej audyt energetyczny.

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwach nie tylko pozwala na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ale i minimalizację ryzyka związanego z przestojami w produkcji lub awariami. Prowadzi ona również do obniżenia emisji CO2, co czyni ją niezbędnym działaniem.

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie

Audyt energetyczny to element optymalizacji kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) ma obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa (lub zlecenie przeprowadzenia ich) co cztery lata. Obowiązek ten nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców. Wykonanie audytu to spełnienie obowiązku ustawowego, które prowadzi do uzyskania różnorodnych korzyści. Otóż audyt energetyczny pozwala na redukcję kosztów eksploatacji obiektów, instalacji oraz urządzeń. Umożliwia on obniżenie kosztów energii, poprawę wskaźników finansowych, a w efekcie zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Audyt energetyczny może być pierwszym krokiem do podejmowania decyzji proefektywnościowych, ponieważ w wyniku odpowiednio przeprowadzonego audytu można otrzymać listę proponowanych przedsięwzięć oraz wyliczenia dotyczące ich opłacalności. Audyt energetyczny powinien obejmować szczegółowy przegląd zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, które wiąże się z działalnością świadczoną przez przedsiębiorstwo. Przegląd dotyczy zużycia energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach i transporcie.

Dokumentacja środowiskowa

Dokumentacja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania szeregu pozwoleń, których wymagają przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska. Jej stworzenie wymaga wiedzy z zakresu ochrony środowiska i prawa, i zawiera ona zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami. Dokumentacja środowiskowa obejmuje raporty oddziaływania na środowisko dla wszelkich inwestycji, wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego, operaty wodnoprawne i dokumentacje hydrogeologiczne. W ramach dokumentacji środowiskowej wykonuje się również plany  oraz programy gospodarki odpadami, instrukcje eksploatacji stanowisk, ekspertyzy dotyczące odgazowania składowisk odpadów, analizy lokalizacyjne terenów pod przyszłe  składowiska odpadów i sprawozdania z badań gazu na składowiskach odpadów. Zawiera ona również wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości opłat przede wszystkim za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza  z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, z gazów i pyłów do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, a także gazów i pyłów z chowu czy hodowli drobiu.

Dokumentacja środowiskowa jest ważna dla komisji oceniających wnioski projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie unijne. Również banki przed udzieleniem kredytu dokładnie sprawdzają dokumenty oddziaływania na środowisko. Błędy formalne w dokumentacji środowiskowej bardzo często powodują odrzucenie projektu podczas oceny merytorycznej, a nawet sprawiają, że w niektórych przypadkach przedsiębiorcy byli zmuszeni do zwrotu części unijnego dofinansowania przez błędy popełnione podczas przeprowadzania procedury środowiskowej.

Wszystkie  z omówionych wyżej kwestii zostaną dokładnie omówione podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Ochrony Środowiska pt. „Aktualne wyzwania przedsiębiorstw w kontekście zaostrzenia przepisów odpadowych i wzrostu cen energii”. Uczestnicy spotkania otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia optymalizacji zużycia energii elektrycznej w firmie, poznają dotąd nieobjęte przepisami obowiązki przedsiębiorców wynikające ze zmienionych przepisów prawa odpadowego, a także sprawdzone sposoby przygotowania i aktualizacji dokumentacji środowiskowej. Eksperci omówią również, jak znowelizowana ustawa o odpadach wpłynęła na wymagania magazynowania odpadów pod względem praktycznym oraz wskażą największe trudności w tym obszarze.